اقساط در مجموعه وتوس به چندین روش انجام می پذرید

اقساط با چک بدون ضامن
اقساط با چک و یک فقره چک از ضامن
اقساط بدون چک ویژه بازنشستگان تامین اجتماعی
اقساط بدون چک ویژه بازنشستگان فرهنگی
اقساط با چک ویژه کارمندان و بازنشستگان کشوری
اقساط بدون چگ ویژه بازنشستگان کشوری به همراه ضامن فرهنگی
اقساط با چک بصورت غیر حضوری ویژه کاربران نسیبا
اقساط بدون چک ویژه کاربران تارا